KGO

   
     
 

 Zgodnie z ustawą - O Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996 r ., konsument :

  • zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. (art.35 ustawy o ZSEE ),

  • konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art.36 ustawy o ZSEE ).

Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym, (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie), grozi kara grzywny do 5000 zł. (art. 74 ustawy o ZSEE ).

Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy o ZSEE )

Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania . (art. 37 pkt 2 w związku z art.35 ustawy ZSEE )

Konsument, od 1 października 2006 roku może zapoznać się z informacją obejmującą adresy punktów zbierania zużytego sprzętu działających na terenie danej gminy, która to informacja winna być zamieszczana przez gminę na stronie internetowej oraz winna być podawana do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art.3 ust. 2 pkt. 6a ustawy o ust Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996 r .)

 

Każdy wprowadzony na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny musi posiadać znak przekreślonego kosza, który informuje konsumenta, że urządzenie nie może być wyrzucone do śmieci komunalnych.

Ponadto powinien on posiadać instrukcję informującą o tym, co musi zrobić użytkownik, kiedy ten sprzęt się zużyje.

 

 

Przykład:

 

Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska.

Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.

 

  • Zużyte urządzenie oddaj do punktu zbierania zużytego sprzętu, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki, mogą być zagrożeniem dla środowiska.

  • Opakowania kartonowe przekaz na makulaturę.

  • Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastiki.


 


KGO:

Koszty gospodarowania odpadami - Ministerstwo Środowiska wydało stanowisko w sprawie sposobu wypełnienia obowiązku uwidaczniania "kosztów gospodarowania odpadami" przez sprzedawców urządzeń elektrycznych i elektronicznych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2009r. w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1464)

 

Informujemy również,  iż w kwestii odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od prowadzących punkty zbierania sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego innego niż pochodzący z gospodarstw domowych, obowiązki przejęła Firma AURAEKO Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym w przypadku konieczności odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosimy o kontakt z Firmą Auraeko info@auraeko.pl


 

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTÓW:

Produkty oznaczone piktogramem, przedstawiającym przekreślony kosz na śmieci,

po okresie ich użytkowania, nie mogą być usuwane, tak samo jak inne odpady z gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, produkt oznaczony piktogramem przedstawiającym

przekreślony kosz, powinien zostać oddzielony od pozostałych odpadów komunalnych i przekazany do miejsca składowania

produktów. Tym miejscem może być sklep w przypadku zakupu takiego samego towaru lub wyznaczonego przez gminę

miejsca składowania.

Lista Punktów bezpłatnego składowania takich produktów znaduje się na stronie www.auraeko.pl

Inna formą pozbycia się produktów wymagających recyklingu jest oddawanie wszystkich tego typu produktów na zbiórkę,

prowadzoną przez koncesjonowany zakład przetwarzania lub organizację odzysku.


 

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI ŚWIETLÓWKAMI

- Zużyte świetlówki należy zwrócić do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub przy zakupie

  nowych oddać zużyte do sklepu prowadzącego sprzedaż.

- Zużytych świetlówek nie wolno wyrzucać do kosza z innymi odpadami;

- Świetlówki przeznaczone do utylizacji muszą być czyste, tzn.: oczyszczone z warstwy kurzu, olejów, farb, smarów itp.;

- Gdy świetlówka ulegnie pęknięciu, należy szczelnie ją zabezbieczyć w plastikowej torebce foliowej. Wówczas, niebezpieczna

   rteć nie przedostanie się na zewnątrz;

- W opakowaniach ze zużytymi świetlówkami nie wolno składać innych odpadów lub przedmiotów np.: opakowań kartonowych,

  drutów, elementów plastikowych, szmat itp.;

- Opakowania nie mogą być wystawione na działanie czynników atmosferycznych;

- Układanie, przekładanie i transportowanie zużytych świetlówek powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności

  celem zapobieżenia uszkodzeń rur jarzeniowych.


ARMEPOL
NR BDO: 000002921
WIELKOPOLSKA